Slot en johnston een inleiding in het mededingingsrecht

By Admin

5 Inleiding Het beleid inzake de toepassing van artikel 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie1 bevindt zich ontegensprekelijk op een bijzonder belangrijk kruispunt. Enerzijds heeft men het bestaande beleid, dat door menig auteur omschreven wordt als ‗form based‘, en gekenmerkt

daarvan eerst een korte beschrijving. 1. Mededingingsrecht en online verkoop 1.1 Algemeen kader Het Nederlandse mededingingsrecht is afgeleid van en 3 Dit onderwerp heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in diverse tijdschriften. Ik verwijs in willekeurige volgorde naar enkele nuttige en mededingingsrecht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Bb 2014/6 Bijgewerkt tot: 19-01-2014 Auteur: M. van Wanroij en S. de Zwart[1] Openbare mededelingen niet langer een ‘safe haven’ in het mededingingsrecht De risico's van klassieke overtredingen van het mededingingsrecht zoals directe prijs- en Decentralisatie en mededinging Samenwerking 1 oktober 2015 Agenda Introductie 1. Inleiding 2. Hoofdlijnen samenwerking 3. Hoofdlijnen mededinging 4. Samenwerking en mededinging 5. Cases 6. Slot 2 1. Inleiding Het mededingingsrecht wordt steeds belangrijker in de economie en speelt daarom ook een belangrijke rol in de diverse juridische opleidingen. Dit boek wil studenten op gevorderd bachelors en mastersniveau een goede inleiding op het mededingingsrecht geven. Inleiding Het mededingingsrecht speelt op vele (rechts)gebieden een rol van betekenis. Zo ook in franchisecontracten. Voldoen contractuele bepalingen niet aan het mededingingsrecht, dan kunnen de gevolgen groot zijn (denk aan nietigheid van afspraken of boetes van de mededingingsautoriteit ACM).

daarvan eerst een korte beschrijving. 1. Mededingingsrecht en online verkoop 1.1 Algemeen kader Het Nederlandse mededingingsrecht is afgeleid van en 3 Dit onderwerp heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in diverse tijdschriften. Ik verwijs in willekeurige volgorde naar enkele nuttige en

Decentralisatie en mededinging Samenwerking 1 oktober 2015 Agenda Introductie 1. Inleiding 2. Hoofdlijnen samenwerking 3. Hoofdlijnen mededinging 4. Samenwerking en mededinging 5. Cases 6. Slot 2 1. Inleiding Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Inleiding Mededingingsrecht, geschreven door P.J. Slot & Ch.R.A. Swaak. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over samenvatting, minor, mededingsrecht, leerdoelen, europees mededingsrecht, europees, Mededingingsrecht & HBO … Inleiding Het mededingingsrecht speelt op vele (rechts)gebieden een rol van betekenis. Zo ook in franchisecontracten. Voldoen contractuele bepalingen niet aan het mededingingsrecht, dan kunnen de gevolgen groot zijn (denk aan nietigheid van afspraken of boetes van de mededingingsautoriteit ACM). Net als veel geschreven teksten heeft een presentatie een inleiding, een middenstuk en een slot. Het is dan ook handig om voor je publiek duidelijk te maken hoe je je spreekbeurt hebt opgebouwd. Zet op bord of een sheet hoe je je spreekbeurt hebt ingedeeld. Het maakt hierbij ook nogal uit of je een informatieve of overtuigende spreekbeurt houdt.

5 nov 2010 Inleiding. 178. 9.5.2. Uitgevende instelling en de lead manager. 179. 9.5.3 en wat tot slot het doel en de strekking van de uitkering zijn.49. Er wordt wel In de zaak Johnston baseerde het Hof het recht op een effec

Kader. Leveranciers zijn vaak aangewezen op een uitgebreid netwerk van distributeurs. Dat zijn de (lokale) ondernemingen die voor eigen rekening en risico inkopen, een eigen markt ontwikkelen, verkopen, service verlenen, garantieverplichtingen aangaan, etc. Tegelijkertijd wordt het mededingingsrecht steeds actueler. Na afronding van het vak zijn studenten voldoende vertrouwd met de kernbeginselen en de systematiek van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht en kunnen de studenten de juiste rechtsregels vinden en toepassen op een concrete casus. Rooster. Kies voor propedeuse of bachelor en master. Onderwijsvorm. Hoorcolleges. Aantal à 2 uur: 10 Tijdens het keuzevak Inleiding Mededingingsrecht staat het Europese mededingingsrecht centraal. Eerst zullen de juridische en economische basisbeginselen worden verkend aan de hand van de bestudering van literatuur, wetgeving en jurisprudentie. Vervolgens wordt ingegaan op specifieke materiële en procedurele onderdelen van het mededingingsrecht. 2. Context binnen het mededingingsrecht 2.1. Europees mededingingsrecht De kern van het Europees mededingingsrecht wordt gevormd door de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Doel van deze bepalingen is het borgen van een effectieve en eerlijke concurrentie en daarmee een goede werking munautair consumentenbeleid worden in hoofdstuk 3 beschreven en in verband gebracht met het Europees mededingingsrecht. Tot slot van deel 1 geef ik in hoofdstuk 4 een korte uiteenzetting van Hoofdstuk 1 betreft slechts een heel summiere inleiding. In het tweede hoofdstuk bespreek ik het communautair mededingingsrecht vanaf het Verdrag van

Kader. Leveranciers zijn vaak aangewezen op een uitgebreid netwerk van distributeurs. Dat zijn de (lokale) ondernemingen die voor eigen rekening en risico inkopen, een eigen markt ontwikkelen, verkopen, service verlenen, garantieverplichtingen aangaan, etc. Tegelijkertijd wordt het mededingingsrecht steeds actueler.

5.5 Art. 8:69 Awb: inleiding, tekst en toelichting 333 5.6 De buiten- en binnengrens van het geding, fuikwerking en een behoorlijke procesorde 335 5.7 Ambtshalve toetsing en de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden en van feiten 343 5.8 Kwesties of voorschriften van openbare orde 351 Deze inleiding geeft een overzicht van beide lagen, alsmede een beknopte inleiding in de EG-regels over steunverlening. Daarom is in de titel van het boek voor de term 'mededingingsrecht' gekozen. Een belangrijke functie van een inleidend boek bestaat uit het inzichtelijk maken van het gecombineerde systeem van Nederlands en EG-kartelrecht.

Inleiding: Als China de lakens uitdeelt. JASPER ESB Inleiding: Modern China SLOT. Al met al is het duidelijk dat de Chinese benadering een inhoudelijke concurrent vormt van de huidige hegemoon Johnston, R.B. (1998) Sequencing

6 Slot 182 XII . W.J. SLAGTER" Aanbestedingsaansprakelijkheid: grondslagen en knelpunten 1 Inleiding mededingingsrecht (een species van het genus onrechtmatige daad)2 kwam ik voor Inleiding en behandeling van de vordering op eenzijdig verzoekschrift; Inleiding en behandeling van de vordering in kort geding. IV. De rechtsmiddelen 1. Algemene bepalingen 2. Het verzet 3. Het hoger beroep 4. De voorziening in cassatie 5. Het derdenverzet 6. Herroeping van gewijsde 7. Verhaal op de rechter]]> Een bijzondere vermelding verdient ook Hannes De Mulder voor het nalezen en verbeteren van dit werk. Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun morele steun en geduld tijdens het schrijven van deze Masterproef. Sarah van Bree Kader. Leveranciers zijn vaak aangewezen op een uitgebreid netwerk van distributeurs. Dat zijn de (lokale) ondernemingen die voor eigen rekening en risico inkopen, een eigen markt ontwikkelen, verkopen, service verlenen, garantieverplichtingen aangaan, etc. Tegelijkertijd wordt het mededingingsrecht steeds actueler.